Bærekraft hos Edelgard

Som matprodusent strekker vi oss langt for å produsere mat på en måte som hjelper menneskene rundt oss, samfunnet vi bor i, og kloden vi lever på.

Vi bruker FNs bærekraftsmål som rammeverk for våre bærekraftstiltak, og vi har i første omgang valgt å fokusere på nr. 8 og nr. 12.

Bærekraftsmål 8

Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Delmål 8.2

Øke den økonomiske produktiviteten gjennom diversifisering, teknologisk fremgang og innovasjon, blant annet med vekt på lønnsomme og arbeidsintensive sektorer.

Vi har i 2020 gjennomført en komplett ENØK-analyse. Vi mottar ukentlig rapport over energibruken i fabrikken, og bruker denne som utgangspunkt for konkrete ENØK-tiltak. Alle investeringer vi gjør i ny teknologi er nøye gjennomtenkt, og valgt med tanke på lavere forbruk, bedre ressursutnyttelse og for å gjøre arbeidsforholdene tryggere og bedre for våre ansatte.

Delmål 8.8

Beskytte arbeiderrettigheter og fremme et trygt arbeidsmiljø for alle arbeidstakere, uavhengig av kjønn, etnisitet og sosio-økonomisk bakgrunn.

Vi har tariffavtale med NNN og et transparent lønnssystem som vektlegger kompetanse og ansiennitet, fremfor kjønn, etnisitet eller andre faktorer. Vårt samarbeid med NAV og flyktningetjenesten i Vestnes bidrar til å sikre arbeidstrening for flyktninger som er bosatt i kommunen. Vi bidrar til å skape nye arbeidsplasser for arbeidstakere fra alle nasjoner, og legger til rette for å inkludere våre ansatte i lokalsamfunnet.

Bærekraftsmål nummer 12

Ansvarlig forbruk og produksjon

Delmål 12.3

Halvere matsvinn per innbygger på verdensbasis innen 2030, både i detaljhandelen og blant forbrukere, og redusere svinn i produksjons- og forsyningskjeden.

25 % av maten som produseres i Norge blir kastet. Derfor er dette et av de mest bransjerelevante bærekraftsmålene for oss som produsent. Vi bidrar til å utforme gode prognoser for å redusere svinn i grossist- og butikkleddet. For å senke andelen matsvinn hos forbruker tenker vi nøye gjennom størrelsen på pakningene våre, og velger pakkemetoder som forlenger holdbarhet. I tillegg streber vi alltid etter å optimalisere utnyttelsen av råvare og benytte hele dyret i vår produksjon.

Delmål 12.5

Innen 2030 redusere avfallsmengden betydelig gjennom forebygging, reduksjon, materialgjenvinning og ombruk.

For å sikre høy gjenvinningsgrad er emballasjen på alle Edelgard-produkter tydelig merket for å hjelpe forbruker å sortere den riktig. Vi etterspør alltid resirkulert materiale til emballasjen vår, og velger leverandører som kan dokumentere at de jobber målbevisst med bærekraft. I 2020 brukte vi 19,5 tonn resirkulert plastemballasje. Vi leter stadig etter forbedringsmuligheter, og har nå inngått samarbeid med en partner som kan levere bærekraftige etiketter.